Kurzy O rozhodovací praxi

Pracovněprávní, správní a trestně právní odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP

Získáte informace o právech a povinnostech zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO při zajišťování BOZP. O právních předpisech upravujících jejich odpovědnost, o tom co je jejich obsahem a jak jednotlivá ustanovení, v těchto předpisech obsažená, aplikovat v praxi. Seznámíte se s rozhodovací prax...

1. 8. 2024, Brno, 4 200 Kč
Zákon o střetu zájmů - aplikační praxe a přestupková odpovědnost

Akreditace: MV - AK - PV-237 - 2017, Zákon o střetu zájmů Cíl semináře Seznámit posluchače s přehledem povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů a sankcemi za jejich nedodržení, souvisejícími stanovisky Ministerstva spravedlnosti a judikaturou soudů v oblasti střetu zájmů. Přiblížit rozhod...

10. 9. 2024, online, 2 990 Kč
12. 11. 2024, online, 2 990 Kč
10. 9. 2024, Praha, 3 490 Kč
Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci

Cíl semináře Seminář bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů....

24. 9. 2024, Praha, 4 990 Kč
24. 9. 2024, online, 2 990 Kč
Aktuální otázky vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky pro mírně pokročilé a pokročilé

Cíl semináře Seminář určený posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů bude zaměřen na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktickýc...

1. 10. 2024, Praha, 9 980 Kč
1. 10. 2024, online, 5 980 Kč
Kontrola postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Popis zjištěných pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek s rozborem toho, co si zadavatel v kontextu právní regulace zadávání veřejných zakázek může dovolit. OBSAH SEMINÁŘE Pochybení zadavatelů ve světle rozhodovací praxe národních a evropských orgánů dohledu. Na co si zadavatel m...

16. 10. 2024, Praha 2, 3 450 Kč
Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek

Seznámit účastníky s rozhodovací praxí v oblasti veřejných zakázek s cílem upozornit na nejvýznamnější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. OBSAH SEMINÁŘE Rozbor vybraných rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek, která se dotýkají: postavení a úkonů zadavatele...

12. 11. 2024, Praha 2, 3 300 Kč
Novinky v rozhodovací praxi ÚOOÚ

Účastníci se připomenou rizikové oblasti právního rámce ochrany osobních údajů tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation, GDPR . Zároveň získáte aktuální přehled oblastí, na které se ÚOOÚ zaměřil při svých kontrolách a jaká nová pravidla v rozhodovací praxi na...

6. 12. 2024, Praha 2, 2 800 Kč
Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky

Cíl semináře Seminář bude zaměřen na praktické téma nezbytné cesty, ke kterému již existuje rozsáhlá rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Dané téma bude vysvětleno na základě konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky a praktických příkladech tak, aby byl účastníkům semináře zřejmě prak...

10. 12. 2024, Praha, 4 990 Kč
10. 12. 2024, online, 2 990 Kč