Účtujeme neziskovky - třídenní kurz účetnictví pro NNO - on-line kurz

O kurzu:

Na on-Line kurzuzískáte přehled o účtování vNNO a rozdílech od účtování podnikatelských subjektů, seznámíte se se základními principy zdaňování NNO v oblasti dani z příjmů a DPH. Naučíte se správně zaúčtovat každodenní účetní operace a získáte ucelený přehled rozdílůod účetnictví podnikatelů. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře.
* On-Line kurz je určen začínajícím účetním a také stávajícím účetním, které
* kteří se chtějí zorientovat v zákonné úpravě a účetnictví vést také nestátním neziskovým organizacím tj. organizacím nezaloženým za účelem podnikání, které účtují dle vyhlášky č. 504
* 2002 Sb. a jsou veřejně prospěšnými poplatníky – tj. např. spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osob, politické strany.
Kurz je vhodný také pro odpovědné pracovníky nevýdělečných organizací,kteří chtějí získat základní přehled o účtování, způsobech financování a hospodaření NNO.Program
Obsah kurzu:
základní charakteristiky jednotlivých NNO
vymezení pojmu „veřejně prospěšný poplatník“
členění neziskových organizací, způsoby jejich financování a specifika zdaňování
základní legislativní rámec pro NNO
rozlišení činností NNO – hlavní, vedlejší, podnikání
základní kroky a specifika při vedení účetnictví nestátních neziskových organizací
zúčtování daní a dotací
časové rozlišení N a V, dohadné položky
kurzové rozdíly
účtování o dlouhodobém majetku, fondech
rozlišení pojmů
* dar x reklama x sponzoring
účtování darů …….
postup při zpracování účetní závěrky účetní uzávěrka, rozvaha, výsledovka, příloha
výroční zpráva, audit, veřejné rejstříky a sbírka listin
daň zpříjmu u NNO
příjmy, které jsou předmětem daně x nejsou předmětem daně x jsou od daně osvobozené
zdanění bezúplatných příjmů
rozdíly mezi širokým a úzkým základem daně
stanovení základu daně
možné snížení základu daně dle § 20 a podmínky použití
příklad pro stanovení daně z příjmu u VPP súzkým a širokým ZD
vybraná problematika DPH
osoba povinná kdani, plátce daně, identifikovaná osoba
druhy plnění: zdanitelná, osvobozená, plnění, která nejsou předmětem daně
nárok na odpočet DPH: vplné výši, vkrácené výši koeficient, vpoměrné výši, bez nároku na odpočet
problematika přenesené daňové povinnosti RCH

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
28. 05. 2024 Pardubice 4 462 Kč
5 399 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: InAkademia s.r.o.

Lektor: Mgr. Veronika Bakešová

Kategorie a štítky

Daně 106 DPH 207 Internetový marketing 168 Online školení 83 Právo 319 Stříhání a kosmetická úprava psů 21 Účetní závěrka 12 Účetnictví 67 Umělá inteligence 121 Vedení 88 Webinář 76